topimage
รายงานผล

ค้นหานักเรียนมาโรงเรียน


หมายเหตุ อุณหภูมิร่างกายของคนโดยปกติ คือ 36.5-37.5 °C (ที่มา : กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
โดย นายสำเริง หาญเสมอ ครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.33
Copyright © 2020 By FC SAMRUANG