topimage
สรุปจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียน วันที่ 29/05/2024
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาโรงเรียน ไม่มาโรงเรียน
ชั้น ม.1 17 0 17
ชั้น ม.2 27 0 27
ชั้น ม.3 19 0 19
ชั้น ม.4 17 0 17
ชั้น ม.5 7 0 7
ชั้น ม.6 14 0 14
รวมทั้งหมด 101 0 101
โดย นายสำเริง หาญเสมอ ครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.33
Copyright © 2020 By FC SAMRUANG