topimage
สรุปจำนวนนักเรียนที่มาโรงเรียน วันที่ 09/02/2023
ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด มาโรงเรียน ไม่มาโรงเรียน
ชั้น ม.1 36 0 36
ชั้น ม.2 26 0 26
ชั้น ม.3 25 0 25
ชั้น ม.4 10 0 10
ชั้น ม.5 15 0 15
ชั้น ม.6 9 0 9
รวมทั้งหมด 121 0 121
โดย นายสำเริง หาญเสมอ ครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.33
Copyright © 2020 By FC SAMRUANG