topimage
ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
จำนวนผู้ใช้ในระบบ ครู 18 คน นักเรียนทั้งหมด 93 คน

27 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม.1


17 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม.2


23 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม.3


11 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม.4


6 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม.5


9 คน
จำนวนนักเรียนชั้น ม.6

โดย นายสำเริง หาญเสมอ ครูโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สพม.33
Copyright © 2020 By FC SAMRUANG