สอบปลายภาค 1/2563

ภาพการวัดผลประเมินผลการศึกษา ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563

12238

12240

12245

12247

12250