ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม  2563 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม และมีผลการเรียน 0 ร มส ซึ่งได้ชี้แจงแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแนวทางแก้ไขผลการเรียน ให้ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนได้รับทราบ และดำเนินการแก้ไขต่อไป

1

2

3

4

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

click1