Get Adobe Flash player

topweb tkl21

511525

teer

หน่วยงานภายใน

monney

vicharkan

salaryweb

im

coms

minutes 
DLTV

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

customLogo.gif

myoffice

dlit

dmc

bobec

emis

sgs0

smss

e budget

qams

สถิติผู้เยี่ยมชม

0122862
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
86
133
145
1112
860
4368
122862

Forecast Today
168

13.58%
22.24%
2.29%
4.87%
0.01%
56.99%
Online (15 minutes ago):1

IP ของคุณ:35.175.121.230

ข้อมูลอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

data

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

ผลงานวิชาการ : นายพิทักษ์ เสาทอง

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย             พิทักษ์ เสาทอง

ปีการศึกษา     2560

 บทคัดย่อ

                    การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ทุ่งกุลาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน ทุ่งกุลาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 43 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วยนักเรียนที่เก่ง ปานกลางและอ่อน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)      

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.20/82.00 แสดงว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบชุดกิจกรรม เรื่อง เสียง รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.30,S.D.= 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ประเด็นสูงสุด มีระดับของความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุดคืออธิบายเนื้อหาเข้าใจง่ายและทำให้ผู้เรียนสนุกสนาน ไม่เบื่อ   (x=4.67,S.D.=0.48) รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา บทเรียนมากขึ้นและการวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพ เที่ยงตรง และสามารถตรวจสอบได้ มีระดับของความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.63,S.D.= 0.49) และประเด็นต่ำสุด คือ ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ มีระดับของความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย (x=3.58,S.D.= 0.50)

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33