Get Adobe Flash player

topweb tkl21

 

511525

teer

หน่วยงานภายใน

vichakan

Budget
 personcare4u

STCheck

SMSS2
clerical
loca

im

DLTV
low

หน่วยงานภายนอก

moe

obec

myoffice

dlit

DMC

b obec

emis1

SGS

e budget

deep

dltv main logo

สถิติผู้เยี่ยมชม

0225255
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
37
276
1821
1821
4478
8356
225255

Forecast Today
312

9.80%
18.38%
11.73%
6.00%
0.01%
54.08%
Online (15 minutes ago):8

IP ของคุณ:3.227.208.0

ข้อมูลอัตลักษณ์ เอกลักษณ์

data

ทุ่งกุลาแฟนเพจ

TKLOfficialLine

QrCode

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป

2. จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ

3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน

4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ

5. กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ

6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ

7. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8. ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างสัมพันธ์

 

บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

  1) จัดรูปแบบการศึกษา ตามมาตรา 15

  2) จัดกระบวนการศึกษา ตามมาตรา 24-30

  3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ตามมาตรา 39

  4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ตามมาตรา 40

  5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 48-50

  6) ปกครองดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ ตามมาตรา 59

  7) พัฒนาบุคลาการ นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ตามมาตรา 65-66

2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  1) ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน ตามมาตรา 6

  2) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

  3) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ตามมาตรา 12

  4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด

3. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (มาตรา 39)

  1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และบุคลากรในสถานศึกษา

  2) บริหารกิจการสถานศึกษา

  3) ประสานระดมทรัพยากร

  4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา

  5) จัดทำรายงานประจำปีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

  7) อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย

  8) ตามที่ได้รับการกระจาย มอบอำนาจ (ปฏิบัติราชการแทน) ตามมาตรา 44 - 45

    8.1) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา

    8.2) ผู้อำนวยการสำนักฯ ในกรม ถึงผู้อำนวยการสถานศึกษา

    8.3) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถึง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

4. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

  1) วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

  2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

  3) เสนอขอจัดตั้งเงินอุดหนุนทั่วไป

  4) แต่งตั้งอนุกรรมการ คณะทำงานต่างๆ

5. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

  1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 27(1)

  2) พิจารณาความดีความชอบ ตามมาตรา 27(2)

  3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ตามมาตรา 27(3)

  4) จัดทำมาตรฐานภาระงานครู ตามมาตรา 27(4)

  5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ตามมาตรา 27(5)

  6) ปฏิบัติหน้าที่ตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ตามมาตรา 27(6)

  7) สั่งให้ครูออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 49

  8) สั่งบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ตามมาตรา 53(4)

  9) สั่งครูที่ทดลองปฏิบัติราชการออก ตามมาตรา 56(2)

  10) สั่งให้ครูพ้นทดลองทำงานต่อไป ตามมาตรา 56(2)

  11) สั่งครูที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ. ตามมาตรา 64

  12) สั่งให้ครูรักษาการตำแหน่ง (ตำแหน่งว่าง) ตามมาตรา 68

  13) สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ตามมาตรา 73

  14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ตามมาตรา 75

  15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผน

  16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามมาตรา 79

  17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ตามมาตรา 81

  18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ตามมาตรา 82

  19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามมาตรา 95-98

  20) อนุญาต ยับยั้งอนุญาตลาออก ตามมาตรา 108

  21) สั่งแต่งตั้งกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เลื่อมใสปกครองฯ ตามมาตรา 110(4)

  22) สั่งให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตำแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จำคุก

6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้

  1) ผู้อำนวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา

  2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินคดี

  3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลาดรทางการศึกษา

  4) ยุบ รวม เลิกล้มโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จำหน่ายตามหลักเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานกำหนด

  5) โรงเรียนมีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ แต่จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ กรรมการโรงเรียนต้องเห็นชอบ รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  6) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุตามวงเงิน อำนาจที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดยก เว้นเงินเดือน

  7) จัดทำระบบการเงิน บัญชี ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด และทรัพย์สินฯ ผู้อุทิศทำหลักฐานการรับ บัญชีรับ-จ่ายฯรายงาน ผอ.สพท.ทุกสิ้นปีงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบและรายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โดยเร็ว

7. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอื่น เช่น

   1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548

   2) กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา

   3) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548

   4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547

   5) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547

   6) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547

   7) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547

   8) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547

   9) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547

   10) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกเลิกเงินบำรุงสถานศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547

   11) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ (ฉ.2) พ.ศ.2547

 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. อำนาจหน้าที่ตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตราที่ 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสถานศึกษา ให้กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ มาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

2. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตราที่ 26 ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้

  1) กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และศึกษาธิการจังหวัดกำหนด

  2) เสนอความคิดต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเสนอศึกษาธิการจังหวัด

  3) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมาย


โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม หมู่ 4 บ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33